Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mai kl 1900 på Vica Hotell, Alta. Møterom Låven.

Program for 1. årsmøte i EDL – organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd

I forslaget til vedtekter sier ”§10 Årsmøtets oppgaver” dette:

Årsmøtet skal:

1. Behandle EDLs årsmelding og godkjenne innkalling.
2. Velge 2 representanter til å godkjenne/underskrive protokollen.
3. Behandle EDLs regnskap i revidert stand
4. Behandle innkomne forslag
5. Fastsette kontingent
6. Vedta EDLs budsjett

Velge:

a Leder og nestleder
b 5 styremedlemmer(kasserer, sekretær, leder fagråd) samt 3 varamedlemmer
c Valgkomite (leder + 2 medlemmer)
d Valg av revisor dersom dette kreves.

Ettersom organisasjonen har vært i drift i kun en måned, anser interimsstyret at dette første årsmøtet skal ha slikt innhold:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne sakslista
3. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Driftsstatus så langt
5. Økonomisk status så langt, med forslag til budsjett
6. Fastsette medlemskontingenten
7. Vedta EDLs budsjett for 2007
8. Godkjenne forslaget til vedtekter
9. Foreta valgene iht. vedtektenes § 10
10. Strategidebatt. Medlemmene bes foreslå satsingsområder det første året. Forslagene debatteres

Valgkomitéens forslag til nytt styre:

Leder: Lars J. Hapalahti (1 år)
Nestleder: Turid Bjørnstrøm (2 år)
Sekretær: Bjørg Daniloff (1 år)
Kasserer: Terje Johnsen (2 år)

1. styremedlem: Ole Jacob Kleven (1 år)
2. styremedlem: Vibeke Hågensen (2 år)
3. styremedlem: Kristian Eriksen (1 år)

1. varamedlem: Vidar Thomassen (1 år)
2. varamedlem: Merethe Daniloff (1 år)
3. varamedlem: Arne Heimen (1 år)

Leder fagråd: Knut Skog (2 år)
Medlem fagråd: Jarl Hellesvik (2 år)
Medlem fagråd:

Leder valgkomité
Medlem valgkomité:
Medlem valgkomité: