Vedtekter for EDL.

Interesseorganisasjonens navn er: Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd. Forkortet til benevnelse: EDL

§ 1 Formål

EDL skal være en tverrpolitisk, uavhengig interesseorganisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. EDL skal informere, opplyse og drive påvirkingsarbeid for å sikre en rettferdig fordeling av demokratiske verdier..

§ 2 Organisatorisk tilknyting.

Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd er en frittstående interesseorganisasjon som ikke er tilknyttet noen annen samfunnsinstitusjon eller politiske organer.

§ 3 Medlemmer

Som medlem må du være enig i formålsparagrafen. Innmeldte medlemmer må være myndige.
Medlemslister er kun til intern bruk.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i interesseorganisasjonen. Stemmerett og valgbarhet på årsmøte har medlemmene først etter en -1- måneds medlemskap.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsveis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Kontingent må være betalt for å få stemmerett ved fastsatt årsmøte og ekstraordinært årsmøte.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid. Refusjon for faktiske utgifter dekkes etter godkjent regning. Honorarer fastsettes av årsmøte. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av EDL, herunder registrering, kjøp av protokoll, med mer.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år innen 1 juni er EDLs høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, på e-post eller SMS.  Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle betalende medlemmer har adgang til årsmøtet og har talerett. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres
når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Når halvparten av styrets medlemmer eller 1/3 av de betalende medlemmer krever det, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte.

§ 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av EDL.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle EDLs årsmelding og godkjenn innkalling.
 2. Velge 2 representanter til å godkjenne/underskrive protokollen.
 3. Behandle EDL s regnskap i revidert stand
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta EDL s budsjett

Velge:

 1. Leder og nestleder
 2. 5 styremedlemmer(kasserer, sekretær, leder fagråd) samt 3 varamedlemmer
 3. Valgkomite (leder + 2 medlemmer)
 4. Valg av revisor dersom dette kreves.

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av
De stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som
for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte
kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 12 Styret

Styret velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen blant de medlemmer som har godkjent og betalt medlemskap. Valgkomiteen legger fram forslag for valgperiode på 2 år , der halvparten står på valg hvert år. Leder og nestleder velges separat på årsmøte og slik at de står på valg annenhver gang. I tillegge velges 5 styremedlemmer i prioritert rekkefølge som angitt under § 10- valg. ( kasserer/sekretær/leder fagråd) I tillegg velges 3 varamedlemmer.
Medlemmer av valgkomiteen velges særskilt med 1 leder og 2 medlemmer. EDL ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og drive organisasjonen etter dens vedtekter.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/ faglig utvalg og personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med EDLs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere EDL utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

§ 13 Grupper /avdelinger

EDL kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. EDL årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Avdelinger/grupper kan ikke inngå økonomiske forpliktelser, bindende avtaler eller representere EDL utad uten styrets godkjennelse.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten og innenfor de frister som nevnt i § 7, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)

Oppløsning av EDL kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Stifterne av EDL forbeholder seg opphavsretten og eiendomsretten til organisasjonens navn, EDLs internettdomene og hjemmeside. Ved eventuell styrt avvikling velges et avviklingsstyre. Aktiva i EDL overføres til veldedige formål etter føring vedtatt av siste årsmøte.