Av Jarl Hellesvik

De befolkningsgrupper som ILO ønsker å ivareta interessene til ved utarbeidelsen av ILO- konvensjon nr 169, blir i den autoriserte engelske utgaven omtalt som ”indigenous peoples”. (“Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries”).

I den norske oversettelsen for ratifikasjonen heter det ”ILO‑konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater.

Ratifisert av Norge den 20. juni 1990. Ordet urbefolkning benyttes konsekvent.

(Se norsk versjon av ILO-169 )

 

Går man til finnmarksloven heter det i § 3 ”Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.” Som man ser så går den offisielle statsmakta over fra å benytte ordet urbefolkning til å benytte urfolk.

 

Med henvisning til ovenfor gitte faktiske forhold, har jeg følgende betraktninger.

 

  1. De eneste tilfellene hvor indigenous peoples oversettes til urbefolkning eller urfolk er hvor saker som omhandler forhold omtalt i ILO 169 blir omtalt. I alle andre tilfeller oversettes ordet til innfødt befolkning. Alle norsk-engelske eller engelsk-norske ordbøker jeg har sjekket oversetter indigenous til innfødt, eller innfødt til indigenous.
  2. I alle andre sammenhenger enn ovenfor nevnte forhold, betyr forstavelsen ur- ”først” ”aller først” ”eller opprinnelig”.
  3. Urbefolkning er i alle norsk – engelske eller engelsk – norsk ordbøker oversatt til det engelske ordet ”aborigine”.
  4. Det er nok denne kjensgjerning som har gjort at noen, har klart å få representanter for den offisielle statsmakta til å begynne å benytte ordet ”urfolk” i stedet for urbefolkning når de omtaler ovenfor nevnte forhold.
  5. Norsk offentlighet har mer eller mindre bevisstlaus, begynt å omtale samene som urfolk.
  6. Men hva betyr ordet ”urfolk”? Jeg har sjekket i alle tilgjengelige norske leksika, men ingen steder er ordet å oppdrive! Det sist utgitte leksikon jeg har sjekket er ”Store Norske Leksikon av 2006 utgaven. Heller ikke i ”Norsk ordbok” av 1998 (Kunnskapsforlaget) står ordet nedtegnet. Jeg finner rett og slett ikke noen offisiell forklaring på hva ordet betyr noen steder. Hva betyr så ordet: Folk som bor i ura?
  7. Hvorfor er så Sametinget, samepolitiske aktivister og deres støttespillere så pågående med at samene skal omtales/betegnes som urfolk? Forklaringen er den at når samene blir omtalt som urfolk så gir det et psykologisk overtak få en uvitende befolkning. (”Urfolksretter” er et kjent svadabetont begrep i denne sammenhengen.) Dette psykologiske overtaket benyttes til politisk manipulasjon – selvsagt i vinnings hensikt.