Image Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med Sametinget levert en rapport om Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer.

 

I rapporten foreslås det at Sametinget gjennom endringer i sameloven gis en formelt mer uavhengig stilling i forhold til regjeringen enn det tilfellet er i dag. Forslaget innebærer i all hovedsak en formalisering av den faktiske situasjonen. Det foreslås videre at det etableres budsjettprosedyrer for fastsetting av de årlige overordnede økonomiske rammene for Sametinget og samiske formål for øvrig.

Les hele rapporten.