I Altapostens leder 17.04.2007 kommenteres opprettelsen av EDL. Lederen konkluderer med:

Finnmarkseiendommen mangler opplagt demokratisk legitimitet, all den tid manntallsførte i hele landet påvirker 50 prosent av styresammensetningen. Vi er på linje med Knut Skog som mener at de som ikke er med i samemanntallet har demokratisk underskudd. Vi tror ikke det er sunt.

 

Det betyr ikke vi er i mot alle former for «positiv diskriminering» av en minoritet. I bestrebelsene på likeverd kan det nettopp være nødvendig med politiske grep, for eksempel kjønnskvotering og en valgordning som rommer andre forhold enn kjøttvekta. I forvaltningen av Finnmark finner vi det imidlertid uklokt å gjøre forskjell på folk, nettopp for at vi er preget av minst tre stammers møte gjennom generasjoner.

Altaposten kommenterer også EDLs ambisjonsnivå, og oppfordrer EDL til først og fremst å jobbe for å påvirke Finnmarksloven og anvendelsen av den. Her er EDL helt på linje med Altaposten; våre målsetninger sier akkurat dette. På lang sikt ønsker vår organisasjon i tillegg å jobbe for en felles utmarkslov som er demokratisk forankret og som kan brukes over hele Norge.

Les hele lederen her.