1. Sametinget skal ikke ha politisk og forvaltningsmessig makt. Sametinget skal ha den rollen som det opprinnelig var bestemt. Dette betyr at det skal være bare et rådgivende organ innen områdene språk og kultur.
  2. Fjerning av alle bestemmelser i finnmarksloven som gir samene eller de som er av samisk avstamming et fortrinn framfor andre som er bosatt i Finnmark.
  3. Den nåværende styringsmodellen til Finnmarkseiendommen(FeFo) erstattes med en styringsmodell hvor kommunene i Finnmark utgjør et representantskap som velger et styre og bestemmer forvaltningspolitikken innen de rammene som loven påbyr. Kommunene får tildelt antall representanter i forhold til kommunenes areal og antallet innbyggere i kommunene.
  4. Vi er imot at lignende, etnisk diskriminerende ordninger som de som er nedfelt i finnmarksloven, blir innført i områder lenger sør i Norge. (Nord-Norge utenfor Finnmark, Trøndelagsfylkene og Hedmark)
  5. Vi er imot den «konsultasjonsordningen» som er avtalt mellom Sametinget, samiske organisasjoner og Regjeringen og dets underliggende organer. «Konsultasjonsordningen» er egentlig en avtale om å gjennomføre forhandlinger mellom nevnte organer og organisasjoner. Dette fordi at det er avtalefestet at formålet med disse møtene er å oppnå enighet.Disse møtene foregår i tillegg bak lukkede dører og resultatene av disse forhandlingene blir lagt fram som et fullbyrdet faktum. Ordningen undergraver demokratiet. Den og gir en etnisk gruppe en formidabel forrang eller politisk privilegium, framfor alle andre etniske grupper i Norge.
  6. Vi er også imot forslaget i Samerettsutvalgets innstilling (II) om å lovfeste «konsultasjonsordningen» og utvide den til å gjelde også for fylkeskommunene og kommunene i områdene nord for Dovre.