Styret i Finnmarkseiendommen har på styremøte den 20. mars i år vedtatt en strategi plan som skal gjelde for perioden 2007-2010. I innledningen til planen sier de:

Image "Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) begynte ved årsskiftet 2006/2007 sitt første hele driftsår, og er følgelig i etableringsfasen. Strategiplanen har til hensikt å tydeliggjøre FeFos strategiske fundament og hovedmål innenfor rammen av finnmarksloven. I utgangspunktet skal FeFos strategiske plan rulleres hvert 4. år. Denne strategiplanen omfatter perioden fram til neste styreoppnevning i 2010. En strategiplan skal være levende og stimulere til medvirkning. FeFo vil høste erfaringer underveis som vil bidra til å justere retning og tydeliggjøre satsningsområder. Dette vil videre konkretisere seg i handlingsplaner innenfor virksomhetsområdene.

Finnmarksloven og etablering av FeFo har blitt til gjennom en lang og krevende prosess som skjøt fart med Alta-aksjonen tidlig på 1980-tallet med etablering av samerettsutvalget. Bakgrunnen for prosessen var uklarheter om samiske rettigheter tilknyttet grunnen i Finnmark. Med samerettsutvalgets innstillinger som grunnlag vedtok Stortinget sameloven i 1987 og Grunnlovens paragraf 110 A om samenes rettstilling i 1988. Norge ratifiserte ILO-konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater i 1991. Samerettsutvalgets arbeid i Finnmark ble foreløpig sluttført ved at Stortinget 8. juni 2005 vedtok lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven). Med grunnlag i denne loven ble FeFo formelt etablert 1. juli 2006."

Trykk her for å laste ned strategiplanen i sin helhet.