Våre vedtekter

Vedtekter

Interesseorganisasjonens navn er: Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd. Forkortet til benevnelse: EDL

§ 1 Formål

EDL skal være en tverrpolitisk interesseorganisasjon for etnisk demokratisk likeverd og å gjøre denne allmenn tilgjengelig for informasjon og opplysning.

§ 2 Organisatorisk tilknyting

Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd er en frittstående interesseorganisasjon.

§ 3 Medlemmer

Alle som har interesse av at allmenn opplysning blir lettere tilgjengelig for sakelig informasjon via media , infoskriv og på internett

Medlemmer som opptrer i strid med EDLs vedtekter, formål eller fattede vedtak kan suspenderes eller ekskluderes fra EDL av styret. Det kreves at minst 2/3 av styrets medlemmer stemmer for suspensjon/eksklusjon. Avgjørelse av suspensjon/eksklusjon av et medlem skal forelegges det førstkommende årsmøte/generalforsamling dersom suspenderte/ekskluderte krever det. For opprettholdelse av beslutningen kreves tilslutning av minst 2/3 av de møtende. Dersom beslutningen gjelder et styremedlem fratrer dette medlemmet ved avstemningen som inhabil. Utmeldingen må skje skriftlig og gjelder fra og med 1. januar påfølgende kalenderår. Ved ny innmeldelse skal eventuell skyldig kontingent betales.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i interesseorganisasjonen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år innen 30. mai og er EDLs høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet og har tale- og stemmerett. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av EDL.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

 1. Dagsorden for årsmøtet:
 2. Behandle EDLs årsmelding
 3. Behandle EDL s regnskap i revidert stand
 4. Behandle innkomne forslag i tråd med saksliste
 5. Fastsette kontingent
 6. Fastsette styregodtgjørelse
 7. Vedta EDL s budsjett
 8. Valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Pr. og -nettansvarlig og styremedlem(mer)
  c) Revisor og dennes stedfortreder

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 § 12 Styret

EDL ledes av styret (3-6 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med EDL`s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere EDL utad.

 Styret skal videre holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13 Grupper /avdelinger

EDL kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. EDL årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele EDL, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere EDL utad uten styrets godkjennelse.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)

Oppløsning av EDL kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av EDL. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.