• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Hvorfor EDL?

EDL er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for etnisk og demokratisk likeverd.

EDL ble opprettet først og fremst som en følge av at finnmarksloven ble vedtatt. Denne loven bryter med prinsippet om etnisk og demokratisk likeverd.

Vi ønsker i å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk og avstammingsrelatert grunnlag. Vi tror på den demokratiske idé om at alle mennesker er politisk likeverdig. Vi mener at etnokratiske ordninger  undergraver og ødelegger demokratiet. (Etnokrati er en styreform hvor politiske- og forvaltningsmessige maktposisjoner i en stat eller et geografisk område innehas av en bestemt etnisk gruppe .)

Finnmarksloven deler befolkningen i to - en samisk og en ikke-samisk befolkning. I finnmarksloven er samene gitt en større politisk verdi enn den øvrige befolkningen. Dette ved at samene har fått større makt og prioritet i forvaltningen av Finnmarkseiendommen, enn den øvrige befolkningen.

Lover tilsvarende finnmarksloven vurderes innført i Troms, Nordland, Trøndelagsfylkene og Hedmark. Skjer det vil etnokratiet bli ytterligere bygd ut i Norge og det etniske og demokratiske likeverdet tilsvarende  undergravd.

EDL arbeider for at samepolitisk motiverte lover og ordninger som undergraver det etniske og demokratiske likeverdet skal bli avviklet.

Vi er  også mot at nye samepolitisk motiverte lover og ordninger som undergraver det etniske og demokratiske likeverdet skal bli innført.