• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Rapporter, brev og notater

Utredning, ILO og urfolk

Regjeringen har tidligere i år varslet at den vil legge frem en melding for Stortinget om sin samepolitikk, og har i den anledning oppfordret til deltagelse. Som et innspill relatert til den nært forestående fremleggelsen har EDL jobbet fram en utredning om ILO107 / ILO169 med fokus på "urfolksbegrepet".

Utdrag fra EDLs innspill: Sentralt i samisk rettighetsargumentasjon står ILO 169 konvensjonen av 1989. Konvensjonens relevans for samene i Norge er imidlertid ikke belyst i proposisjonen (St. prp. nr. 102 (1989-90)) som lå til grunn for ratifiseringen. Ved Stortingets behandling denne 20. juni 1990, ble heller ikke dette spørsmål berørt. EDL mener vesentlige momenter i den forbindelse er blitt utelatt. I vedlagte utredning gjør vi nærmere rede for dette. Vi ber Regjering og Storting ta opp spørsmålet om Norge bør gå sin behandling av ILO169 konvensjonen før ratifiseringen ”nærmere etter i sømmene”.


Les hele utredningen ved å klikke på linken under. EDLs innspill