• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Rapporter, brev og notater

Utredning, ILO og urfolk

Regjeringen har tidligere i år varslet at den vil legge frem en melding for Stortinget om sin samepolitikk, og har i den anledning oppfordret til deltagelse. Som et innspill relatert til den nært forestående fremleggelsen har EDL jobbet fram en utredning om ILO107 / ILO169 med fokus på "urfolksbegrepet".

Utdrag fra EDLs innspill: Sentralt i samisk rettighetsargumentasjon står ILO 169 konvensjonen av 1989. Konvensjonens relevans for samene i Norge er imidlertid ikke belyst i proposisjonen (St. prp. nr. 102 (1989-90)) som lå til grunn for ratifiseringen. Ved Stortingets behandling denne 20. juni 1990, ble heller ikke dette spørsmål berørt. EDL mener vesentlige momenter i den forbindelse er blitt utelatt. I vedlagte utredning gjør vi nærmere rede for dette. Vi ber Regjering og Storting ta opp spørsmålet om Norge bør gå sin behandling av ILO169 konvensjonen før ratifiseringen ”nærmere etter i sømmene”.


Les hele utredningen ved å klikke på linken under. EDLs innspill