• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Rapporter, brev og notater

EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark

Administrative Tool.pngEDL er stiftet fot å bidra til at Finnmarksloven (FL) revideres og endres som grunnlag for lokal forvaltning av tidligere statsgrunn i landet. To forhold ligger bak dette kravet: FLs styringsmodell og FLs §3 som angir at ILO 169 konvensjonen er overordnet FL.


Vedlagte pdf-fil tar opp styringsmodellen og skisserer et alternativ basert på en nasjonal lov. Last ned pdf-filen.