• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Rapporter, brev og notater

EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark

Administrative Tool.pngEDL er stiftet fot å bidra til at Finnmarksloven (FL) revideres og endres som grunnlag for lokal forvaltning av tidligere statsgrunn i landet. To forhold ligger bak dette kravet: FLs styringsmodell og FLs §3 som angir at ILO 169 konvensjonen er overordnet FL.


Vedlagte pdf-fil tar opp styringsmodellen og skisserer et alternativ basert på en nasjonal lov. Last ned pdf-filen.