• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Nyheter

Sametingets valgmanntall for nye Hammerfest kommune

av
Jarl Hellesvik
                                                                                                                               Hammerfest 14.10.19
 
Fra utlagt manntall høsten 2019, i Hammerfest kommune.
 
Antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall i nye Hammerfest kommune er på 363 personer. (Tidligere Hammerfest kommune og Kvalsund kommune som nå er slått sammen til en kommune.)
Dette utgjør 4,04% av de stemmeberettigede i kommunen.
15,8% av kandidatene som stilte til valg på de forskjellige listene høsten 2019, er innmeldte i Sametingets valgmanntall.
26% av de innvalgte kommunestyremedlemmene for perioden 2019 -2023 er innmeldte i Sametingets valgmanntall
27,3 % av formannskapsmedlemmene er innmeldte i Sametingets valgmanntall, herunder både ordfører og varaordfører.
 
For Hammerfest kommune bekreftes opplysningene i boka «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk»(2018) som er skrevet i fellesskap av professor Per Selle og seniorrådrådgiver ved Sametinget Torvald Falch, om at «Igjen ligger de som står i Sametingets valgmanntall, høyest, en gruppe som framstår som særlig politisk interessert og ressursrike.» (s.184) De viser her til en undersøkelse som er gjort blant samer som står i Sametingets valgmanntall, samer utenfor manntallet og ikke-samer.