• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

PRESSEMELDING: REGJERINGEN PLANLEGGER LOVFESTING AV KONSULTASJONSORDNING MED SAMETINGET

 

I lovproposisjonen om ny regioninndeling som nå er lagt fram, kan en lese at «Samerettsutvalget har i NOU 2007:13 `Den nye sameretten` gjort famlegg om å lovfeste den plikta styresmaktene har til å konsultere samiske interesser. Departementet arbeidar med oppfølging av forslaget  med sikte på å forankre konsultasjonsplikta for statlege styresmakter, fylkeskommunane og kommunane i lov

Om en slik lov blir fremmet og vedtatt, så vil det i så tilfelle, innebære en kraftig etnifisering av all politikk fra Hedmark til grensen mot Russland. I tillegg vil en få en sterkt, øket etnokratisering av all forvaltning i det samme området.

En ny politisk- og forvaltningsmessig orden vil i så tilfelle bli lovfestet for dette området. En orden som vil øke det rikspolitiske, etnokraiske, organet, Sametinget sin makt og innflytelse dramatisk . Dette vil igjen redusere de demokratisk, valgte, kommunale- og fylkeskommunale organene sin makt og innflytelse tilsvarende. Etnokratiske ordninger undergraver demokratiet og det etniske- og demokratiske likeverdet.

En slik lov vil i tillegg føre til det stikk motsatte av en forenkling av beslutningsprosessene i offentlig politikk og forvaltning.  Beslutningsprosessene vil bli ytterligere etnokratisert og byråkratisert.

EDL

Jarl Hellesvik, leder