• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Høringer/pressemeldinger

Pressemelding: Forslag til endring av fiskerilovgivning

Om Fiskeri – og Kystdepartementets forslag til endringer av fiskerilovgivningen, som en oppfølging av Kystfiskeurvalgets innstilling.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/lovforslag-om-oppfolging-av-kystfiskeutv.html?id=675338

Dersom Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011–2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalget) blir fulgt opp, innebærer dette at norsk fiskerilovgivning og fiskeriforvaltning vil bli etnifisert.

Dette vil skje ved at flere av forslagene vil gi Sametinget særskilte, permanente, politiske privilegier når det gjelder norsk fiskeriforvaltning.

Ved at:

  • Sametinget får en fast avtale om konsultasjoner/forhandlinger bak lukkede dører med Fiskeri - og Kystdepartementet når det gjelder den løpende norske fiskeriforvaltningen.
  • Det i forslaget til § 11 nytt sjette ledd heter: «I område som er omfatta av deltakerloven § 21 tredje ledd, skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine ressursar, og ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på samisk bruk og kva denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn.»
  • Dette vil være å lovfeste en avstammingsrelatert/etnisk forrang for «det samiske» i fiskeriforvaltningen.
  • Det foreslås at det opprettes en fjordfiskenemd som Sametinget gis anledning til å utpeke representant(er?) til. Dette vil være en avstammingsrelatert/etnifisert sammensetning av nemda.

Vi anser derfor lovforslaget som rasediskriminerende og udemokratisk .

 

Turid Bjørnstrøm
Etnisk og demokratisk likeverd