• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Høringer/pressemeldinger

Pressemelding


Brev til Statsministerens Kontor ved Karl Erik Schjøtt Pedersen


Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd (EDL) har sendt brev til statsråd Karl Erik Schøtt-Pedersen. Henvendelsen oppfordrer Regjering og Stortinget til å bringe klarhet i Norges Folkerettslige forpliktelser som en direkte følge av Norges ratifisering av ILO-konvensjonen nr. 169. EDL er av den oppfatning at ratifiseringen skjedde uten at Stortinget fikk seg forelagt de fulle lovmessige konsekvenser av ratifiseringen, og at Stortinget således ble villedet.

(Se brevet til venstre under nye Artikler samt e-post listen på brevets 4. side.)  til berørte departement, Høyesterett, sentrale Stortingsrepresentanter og øvrige berørte. Eventuelle spørsmål kan rettes til EDLs pressepolitiske talsmann Knut Skog på telefon 91 14 11 53 Alta 11.1. 2010

Med vennlig hilsen EDL (organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd)

Turid Bjørnstrøm¨ leder