• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Høringer/pressemeldinger

Pressemelding


På et medlemsmøte i Etnisk - og demokratisk likeverd (EDL) i Hammerfest den 19.3.09 ble det nedsatt et interimsstyre bestående av: Ole Jacob Kleven, Gunnar Bolle, Rolf Ingebrigtsen og Ulf Hustad. Interimsstyret fikk i oppgave å forberede et stiftelsesmøte for danning av et lokallag av EDL for Hammerfest og Kvalsund kommuner i løpet av en måneds tid.

Bakgrunnen for dette er særlig den senere tids hendelser, hvor det fremmes stadig nye forslag om å tildele Sametinget mer politisk makt.

Disse forslagene om nye rettigheter begrunnes etnisk. Denne utviklingen undergraver i økende grad det etniske - og demokratiske likeverdet i Finnmark. Skal denne utviklingen snus, kreves et organisert arbeide. Derfor arbeider vi nå for å danne et lokallag av EDL. Ved dette tiltaket håper EDL på større engasjement og muligheten til å informere ett bredere publikum om EDLs arbeid og engasjement for demokratiske rettigheter i Finnmark og andre berørete områder.