• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Artikler og kommentarer

Et fiskeripolitisk gjesp


Stortingets vedtatte endringer av norsk fiskerilovgivning den 4.6.12, som kom som et resultat av Kystfiskeutvalgets innstilling, er fiskeripolitisk sett for et gjesp å regne. Dette fordi lovendringene ikke vil endre på noe av dagens praksis i norsk fiskeriforvaltning.

Etnopolitisk/samepolitisk sett blir nok det som skjedde på Stortinget, oppsummert på Sametinget og av dets støttespillere, som et kraftig tilbakeslag. Dette fordi en rekke av de etnopolitisk/samepolitisk betonte lovvedtakene, som til dels ikke er annet enn symbolske, møtte så stor motstand blant opposisjonspartiene på Stortinget. Til dels var det en samlet opposisjon som stemte imot disse forslagene. Dette i motsetning til det som skjedde da finnmarksloven ble vedtatt.

Ikke en eneste stortingsrepresentant sa seg for øvrig uenig i Regjeringens uttalelse om at Norge oppfyller alle internasjonale fiskeripolitiske forpliktelser når det gjelder lokalbefolkningen i nord og en angivelig sjøsamisk befolkning i det samme området. Ingen Stortingsrepresentant sa seg heller uenig i påstanden fra Regjeringen om at det ikke finnes en spesifikk internasjonal «urfolksrett» for fiskeriene.

Og til slutt: Ikke en eneste stortingerepresentant fremmet noe forslag om at skulle skrives inn i fiskerilovgivningen noe om historiske rettigheter. Et enstemmig Storting avviste således dette kravet fra samepolitisk hold.