• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Artikler og kommentarer

Brennpunkt om førsteretten

Tirsdag 15. november gikk programmet brennpunkt på NRK. Tema, eiendomsretten til land og vann i Finnmark. I Finnmark er jurister i gang med å kartlegge hvilke områder samene har krav på, som urfolk.

Urfolksretten bygger på at samene er et opprinnelig folk i nord, forskning ville kunne bidra til mange svar angående dette, men det vil ikke samtinget ha noe av.

Se brennpunkt nettutgave her