• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Artikler og kommentarer

Brennpunkt om førsteretten

Tirsdag 15. november gikk programmet brennpunkt på NRK. Tema, eiendomsretten til land og vann i Finnmark. I Finnmark er jurister i gang med å kartlegge hvilke områder samene har krav på, som urfolk.

Urfolksretten bygger på at samene er et opprinnelig folk i nord, forskning ville kunne bidra til mange svar angående dette, men det vil ikke samtinget ha noe av.

Se brennpunkt nettutgave her