• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Aktuelt

SOPHAR, NSR, SAMISK EIENDOMSRETT OG VETORETT

Av

Jarl Hellesvik

Leder i Etnisk og Demokratisk likeverd (edl.no)

Hammerfest 1.10.20

Leder i SOPHAR, Nils Thomas Utsi, har et debattinnlegg i «Sagat» den 30.9.20 . Der forfektet han det synet at det er samene som eier land og vann i Finnmark. Organisasjonen har som formål å «eie og forvalte det samiske folkets grunneierrett”. Det er nok de som tror at SOPHAR utgjør en liten utgruppe innen samelandsbevegelsen når det gjelder dette.  Så er imidlertid ikke tilfelle.

Jeg vil minne om at under forarbeidene til finnmarksloven, som ble vedtatt i 2005, fremmet Sametinget, under ledelse av NSR, et krav om at det skulle lovfestes at det er samene som eier land og vann i Finnmark. I forbindelse med Finnmarkskommisjonens arbeide om avklaring av eier- og bruksrettigheter i Karasjok - og Kautokeino kommune, fremmet de lokale NSR foreningene der krav og argumentasjon overfor kommisjonen, om at det samene som eier land og vann i disse to kommunene. Det samme kravet og den samme argumentasjonen fremmet Karasjoklista, som har to representanter innvalgt i kommunestyret, overfor Finnmarkskommisjonen angående utmarka i Karasjok kommune.

 

Utsi viser i sin argumentasjon til ILO-konvensjon nr.169 som ble vedtatt i 1989. Det han ikke forteller er at denne konvensjonen er et bestillingsverk fra Samerådet og NSR, med den samme bestillingen fra i hvert fall deler av den daværende norske Regjeringen. Medlemmer i Samerådet og NSR var sentrale pådrivere for å få vedtatt ILO-konvensjon nr. 169. Dette skjedde i siste halvdel av 1980-tallet.

Den som ønsker å vite mere om dette, kan lese «Hvordan gikk det til at samene ble et urfolk?» https://edl.no/index.php/aktuelt/nyheter/517-slik-ble-samene-et-urfolk

Utsi forteller heller ikke at i forbindelse med forarbeidene til finnmarksloven, henvendte norske myndigheter seg til ILO med spørsmål om landrettigheter, knyttet til innholdet i ILO-konvensjon nr. 169. I svaret fra ILOs ekspertkomité (CEACR) som ble avgitt i 2004, kan en lese blant annet dette: «Komiteen bemerker behovet for å garantere landrettighetene til både den samiske og ikke-samiske befolkningen i regionen, og erkjenner at løsningen må være rettferdig og oppfattes som rettferdig for begge deler av befolkningen» - og videre at - «Konvensjonen vurderer imidlertid ikke å frata andre deler av den nasjonale befolkningen rettighetene de også har fått gjennom lang tids bruk.».

I tillegg må det bemerkes at samene i Norge er av blandet avstamming. Dette ble påpekt allerede på 1800-tallet i boka «Finnmark, Russisk Lappland og Nord-Karelen» (1871) som ble skrevet av professor J. A. Friis.  Han påpekte at « Lapperne  neppe  nogetsteds  længer  udgjør  en  ren  Race,   men  at  der  allerede  fra  gammel  Tid  af  flyder  baade   norsk, svensk,  finsk  og  russisk  Blod  i  deres  Aarer,….» Ingen vil vel påstå at Friis var antisamisk? Moderne genforskning bekrefter Friis sin observasjon om at samen er av blandet avstamming.

I den ovenfor nevnte boka til Friis kommer det fram at ifølge skattelistene utgjorde de norske ca. 80% av befolkningen i Finnmark i 1567, resten var «finner».  

En er temmelig etnosekterisk i sin tankegang om en på tross av alt dette, hevder at det er samene som eier land og vann i Finnmark, og at dette må lovfestes.

NSR-leder, Runar Myrnes Balto, har den 28.9.20 et innlegg i «Sagat» i diskusjonen med «Nordkalottfolket». Der fremstiller han det som om NSR er for etnisk og demokratisk likeverd. Derfor er det på sin plass også å påminne om at under forarbeidene til finnmarksloven, fremmet Sametinget under ledelse av NSR, et krav om at det skulle lovfestes at Sametinget har vetorett i spørsmål om endret bruk av utmark i Finnmark. Dette synspunktet ble gjentatt av NSR, sammen med Sp og Ap, i en uttalelse på siste plenumsmøte til Sametinget.  Det stråler ikke akkurat noen etnisk- og demokratisk likeverdig, tankegang ut fra slike krav og uttalelser.

Både SOPHAR og NSR hevder at samene i Norge er et «urfolk» som dermed har krav på å bli tildelt de særrettighetene og særordningene som er nedskrevet i ILO-konvensjon nr. 169. Å gjøre samene i Norge til et «urfolk» er å gjøre dem til en superminoritet som er høgt hevet over de andre etniske, nasjonale minoritetene i Norge.

Å hevde at samene i Norge er et urfolk og samtidig hevde at en står for en etnisk- og demokratisk likeverdig tankegang, står derfor ikke til tronede.