• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Aktuelt

PRESSEMELDING

¾ av befolkningen i Finnmark foretrekker at kommunene i Finnmark i fellesskap skal bestemme hvordan utmarka i Finnmark skal brukes, uten Sametinget

I en spørreundersøkelse bestilt av Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) og utført av Norfakta, i uke 3 i år, ble 300 personer bosatt i Finnmark, stilt følgende spørsmål:

Det pågår i dag en diskusjon om hvordan Finnmarkseiendommen skal organiseres i framtiden.  Ett av forslagene er at kommunene i Finnmark i fellesskap skal oppnevne det styret som skal bestemme hvordan Finnmarkseiendommen skal brukes?

 

Er du i hovedsak positiv eller negativ til dette forslaget?

1: Positiv. 2: Negativ. 3: Vet ikke

Resultatet av spørreundersøkelsen  ble:

75% positiv, 11% negativ, 13% vet ikke

Dette forteller at befolkningen i Finnmark foretrekker en annen styringsmodell enn den vi har i dag, hvor Sametinget utpeker 50% av styremedlemmene.

Det er nå ca. 10 år siden EDL fremmet et forslag om at kommunene i Finnmark i fellesskap skal utpeke alle styrerepresentantene til Finnmarkseiendommen.  Undersøkelsen viser at det er et overveldende flertall i befolkningen i Finnmark som er positiv til en slik ordning.

Resultatet av undersøkelsen bør stimulere til at spørsmålet om en annen styringsmodell av Fefo enn den vi har i dag , (uten at Sametinget er representert), reises på de kommende årsmøtene i partiene i Finnmark.

 

Jarl Hellesvik

Leder i EDL

Tel +47 99560349