• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Aktuelt

«Sámi álbmotbeaivi»

 

Samekonferansen i 1992 vedtok at 6. februar skal være en dag som samene skal feire. Denne dagen  kalte de på samisk for  «Sámi álbmotbeaivi».

Jeg går ut fra at særlig blant de samepolitiske nasjonalistene så er denne betegnelsen ansett for å være autoritativ. 

Beaivi betyr dag, álbmot betyr allmue.  Det sist nevnte samiske ordet (álbmot) er et låneord fra norrønt. De har lånt det norrøne ordet for allmue inn i språket sitt.

Oversetter man denne autoritative samiske betegnelsen til norsk så blir dette.: «Den samiske allmuens dag.» Det er en vakker betegnelse.

 

De samepolitiske nasjonalistene og deres rævdiltere, er nå blitt så hissige på grøten at de ikke lenger respekterer det samiske autoritative navnet på dagen. De har begynt å gjendikte eller omskrive ordet álbmot til ordet nasjon. Nå pukker de på at 6.februar skal omtales som «Samenes nasjonaldag».

Norge feirer ingen nasjonaldag. 17. mai har det offisielle navnet «Grunnlovsdagen».

Ikke en gang de mest norsk-norske nasjonalistene har fremmet forslag om at nordmennene skal begynne å feire en dag som heter «Nordmennenes nasjonaldag». Akkurat DET forteller ikke så lite i denne sammenhengen.

Dersom et slikt forslag hadde blitt fremmet så hadde garantert  r-ordet blitt hentet fram. Men når de samepolitiske nasjonalistene og deres rævdiltere  pukker på at det skal hete «Samenes nasjonaldag» så er det tydeligvis i skjønneste orden blant en del mennesker

En god del samer mener at dagen ikke skal omtales som samenes nasjonaldag. Håner også disse samene av den grunn? Det er bare å lese avisa Finnmark Dagblad fra den 7.feb i år så vil man kunne konstatere at det er samer som ikke bruker betegnelsen «Samenes nasjonaldag» 

En del samenasjonalister argumenterer med at ordet nasjon ikke er synonymt med stat. Det er sant, men ordet brukes ganske så ofte som et synonymt ord for stat. Forente Nasjoner - FN er et eksempel. Et annet eksempel er for eksempel når en norsk statsborger vinner for eksempel et OL-gull. Når «Ja vi elsker» da spilles å sier reporterne alltid at «Nå spilles nasjonalsangen».  Det sies ikke at «nå spilles statssangen». Slik er det som vi vet, også når andre staters borgere vinner et OL-gull.

Denne måten å bruke ordet nasjon på i Norge har ført til at for den overveldende delen av befolkningen i Norge så forstås ordet nasjon som synonymt med stat.

Jarl Hellesvik