• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Aktuelt

Urfolksavgift fra Goliatfeltet?

I «Sametingets rapport til ILO for perioden fra 1. juni 2008 til og med 31. mai 2013» kan man blant annet lese at Sametinget har hatt hemmelige forhandlinger/konsultasjoner med Olje- og energidepartementet om utbygging og drift av Goliatfeltet i Barentshavet.

 

Man kan i denne rapporten også lese at «Det ble ikke oppnådd enighet mellom Sametinget og Olje- og energidepartementet om et urfolksfond i forbindelse med Goliatfeltet, eller hvorvidt samene har særlige rettigheter til petroleumsressursene i Barentshavet. Sametinget sto fast på prinsippet om at det samiske folk etter folkeretten har rettigheter til petroleumsressursene fordi Barentshavet omfattes av territoriet og totalmiljøet som samene lever i og bruker…» og at «Sametinget mener at urfolksperspektivet må gjenspeile hvordan avkastningen fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet fordeles, og foreslår at en del av nytteverdien, jf. ILO-169 artikkel 15 nr. 2, avsettes i et urfolksfond…», og at «På bakgrunn av uenigheten var det Sametingets samlede vurdering at det ikke foreligger et tilstrekkelig grunnlag for å gi tilslutning til utbygging og drift av Goliatfeltet

(Sametinget har krevd å få vetorett innen Olje- og gassvirksomheten.)

Som kjent så praktiserer Regjeringen, i samforstand med Sametinget, den udemokratiske ordningen at så godt som alle protokollene fra forhandlingene/konsultasjonene mellom Sametinget og departementene unndras offentligheten. Offentligheten vet ikke en gang om at bestemte forhandlinger/konsultasjoner gjennomføres. Derfor har vi ikke visst noe før nå om forhandlingene knyttet til Goliatfeltet.

Samtidig så hyller de samme partiene og politikerne i festtalene, sin egen politikk om å ha «åpenhet i forvaltningen». Ja; gomorn!

Sametingets krav om en egen urfolksavgift til Sametinget fra olje- og gassvirksomheten, føyer seg inn i rekken av krav om urfolksavgift fra andre næringsområder. Dette er i tråd med den uttrykte politikken til Sametinget, som går ut på at Sametinget skal gjøre seg økonomisk uavhengig av direkte overføringer fra den norske staten. Dette målet utbasunerte daværende Sametingspresident Egil Olli fra FNs talerstol.