• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Aktuelt

SAMETINGETS SAMMENSETNING

Jarl Hellesvik

Etter siste sametingsvalg er andelen representanter som er valgt av og blant dem som bor utenfor Finnmark økt. Og disse utgjør nå et ennå større flertall på Sametinget enn tidligere. På tross av dette så er Sametinget med på å bestemme hvordan utmarka i Finnmark skal forvaltes og hva Fefo skal holde på med og ikke holde på med. Dette fordi at Sametinget velger halvparten av styremedlemmene til Fefo-styret og kan pålegge disse hvilke meninger de skal ha der.

For de samepolitiske avstammingsaktivistene er denne ordningen et uttrykk for den høyeste form for demokrati.

Andelen representanter som er valgt av og blant de som bor sør for Dovre har også økt og er nå oppe i 6 representanter, eller 15 % av Sametinget.

Dette illustrerer ennå tydeligere enn tidligere at Sametingets valgmanntall ikke baserer seg på felles språk, ikke på felles kultur og ikke på felles geografisk tilhørighet, men på avstamming.

Og det forteller også at Sametingets valgmanntall og Sametingets sammensetning i ennå større grad enn tidligere er preget av en urban, drømmende, nostalgisk og virkelighetsfjern sameromantikk.