• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Aktuelt

Manglende forståelse?

 

FÅR IKKE BEKLAGELSE: NRK Sápmi kommer ikke med noen unnskyldning til EDL og Lars Hapalathi offentlig. (Foto: Rita Heitmann)

FÅR IKKE BEKLAGELSE: NRK Sápmi kommer ikke med noen unnskyldning til EDL og Lars Hapalathi offentlig. FOTO: RITA HEITMANN

 

– Har ventet seks måneder på unnskyldning fra NRK

 

NRK Sápmi koblet EDL til English Defence Leage og Behring Brevik.
 

 

 

 

NRK Sápmi ble først tvunget til å beklage at de sammenlignet norske EDL med den engelske rasistorganisasjonen med samme navn. Etter det første overtrampet, som ble beklaget, koblet på nytt NRK norske EDL til rasisme.

- Dette er en journalistikk som ikke er en statskanal verdig og stikk i strid med NRKs presseetiske prinsipper. Nå må NRK rydde opp i eget hus. EDL krever en uforbeholden offentlig beklagelse av overtrampene, klargjør leder i EDL, Lars Hapalahti.

- Vi skal tydelig skremmes til taushet ved å stadig bli framstilt som rasister, påpeker Hapalahti.

Klage

Norske EDL - organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd - er en sterk kritiker av Finnmarksloven, og ønsker like rettigheter i fylket, men finner seg ikke i å bli linket til rasistiske organisasjoner.

De anmodet kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas i 2011 om å gripe inn etter omtalen av dem.

- Vi klaget skriftlig på denne skittkastingsjournalistikken. Kringkastingssjefen aksepterte vår klage og påla NRK Sápmi å beklage forholdet.

EDL og Hapalahti fikk beklagelsen i et brev fra NRK Sápmi, undertegnet av programdirektør Nils Johan Heatta. Her heter det:

«Som redaktør for NRK Sápmi beklager jeg at denne saken ble publisert. Etter min vurdering framkommer det ikke faktaopplysninger eller vurderinger i researchfasen, eller under arbeidet med saken, som skulle gi grunnlag for å si at det er fellestrekk mellom norske og engelske EDL. Saken burde altså ikke vært publisert.»

Tvunget til beklagelse

Ifølge EDL kom brevet fra NRK Sápmi og Heatta som en reaksjon på klagen til kringkastingssjefen. Samtidig påla kringkastingssjefen NRK Sápmi å beklage.

- Beklagelsen ble aldri gjort offentlig kjent og heller ikke lagt ut på NRK Sápmi sin hjemmeside. Dette er, etter vår mening, et uttrykk for den journalistiske ukultur som råder i denne redaksjonen.

Hadde NRK Sápmi endret journalistikk og stoppet det EDL oppfatter som en forfølgelse av organisasjonen, bekrefter Hapalahti at de ville latt nåde gå for rett. Så skjedde ikke.

I juli 2012 kom det et nyhetsoppslag der EDL nok en gang ble satt i forbindelse med fascistiske English Defence League. Saken ble publisert både av NRK Troms og Finnmark og NRK Sápmi.

- Dessuten blir EDL trukket inn i en sak om omhandler massedrapsmannen Anders Behring Breivik. Disse grove insinuasjonene ble fjernet etter syv timer, antagelig etter kritikk, påpeker Hapalahti.

Ingen beklagelse

Så langt har ikke EDL fått noen beklagelse på artikkelen, som tidligere nevnt ble trukket fra NRK Sápmis hjemmeside. Hapalahti viser til at kanalen har drevet grov og uetisk propaganda rettet mot organisasjonen. Han betegner det faglige arbeidet til NRK som lavmålsjournalistikk, stikk i strid med de etiske og redaksjonelle prinsipper som NRK hevder alltid skal ligge til grunn for deres arbeide.

- Dette forteller oss at det råder en ukultur i NRK Sápmi, og nå også i redaksjonen til NRK Troms og Finnmark, påpeker EDL-lederen og legger til:

- Når dette går upåaktet hen, kan man øyensynlig tillate seg nærmest hva som helst. NRK har heller ikke folkeskikk nok til å beklage overtramp. Hva med etikkreglene som tilsier at beklagelser skal gjøres allment kjent?

Rasismekobling

Hapalahti sier at de stadige rasismepåstandene som er reist av NRK er ubehagelige. Samtidig mener han det er et demokratisk problem at statskanalen forsøker å avspore debatten EDL reiser.

- NRK forsøker å sverte de som prøver å fremme demokrati og likeverd, og som setter spørsmålstegn ved visse sider av den samepolitikken som føres i Norge i dag.

- Usikker på hva vi skal beklage 

NRK-Sápmi vil ikke ha noen formening om EDL er rasistisk eller ikke. 

- Det vi her og nå kan slå fast er at NRK Sápmi ikke fører noen form for propaganda rettet mot EDL. Så lenge organisasjonen ikke tar kontakt med oss, vet jeg ikke helt hva de mener, og heller ikke hva vi skulle beklage, sier programdirektør Nils Johan Heatta i NRK Sápmi.

Han sier at NRK ikke har noen mening om EDL, eller andre organisasjoner, er rasistisk eller ikke.

- EDL behandles på lik linje med andre organisasjoner, og har fått den oppmerksomhet organisasjonen fortjener og skal ha. Vi må selvsagt kunne stille EDL kritiske spørsmål slik vi også må til andre som deltar i den offentlige debatten.

Uetisk propaganda

Ifølge EDL har NRK Sápmi lenge drevet ensidig og uetisk propaganda rettet mot organisasjonen. Etter en klage til kringkastingssjefen i 2011 skal ha NRK Sápmi ha blitt tvunget til å beklage påtalte overtramp og mangelfull journalistikk.

- Det stemmer at EDL sendte klagen til kringkastingssjefen, men i henhold til normal prosedyre ble den bare videresendt til den avdeling i NRK som hadde saken. Kringkastingssjefen har ikke pålagt oss å framføre noen beklagelse.

Heatta viser samtidig til at gjennomgangen som ble foretatt internt i NRK Sápmi viste at saken ikke holdt faglig og journalistiske krav.

- Saken skulle aldri ha vært publisert. Denne konklusjonen og en beklagelse ble brakt videre til EDL. Det kom aldri noe krav om offentlig beklagelse fra EDL, og vi trodde saken var ryddet opp i.

Nye feil

I 2012 ble det laget en sak av NRK Troms/Finnmark hvor norske EDL på nytt ble knyttet til engelske EDL (English Defens League). Saken ble også publisert på nettsiden til NRK Sapmi.

I nettsaken var det lagt inn en link til en sak laget av den sentrale sportsavdelingen i NRK. Den handlet utelukkende om engelske EDL i forhold til pågående London-OL.

- Dette var ikke en egenprodusert sak, og vi skulle selvsagt dobbeltsjekket både linken og nettsaken. Siden den kom fra NRK-systemet stolte vi på at den var kvalitetssikret, noe den altså ikke var. Vi fjernet hele saken straks vi ble gjort oppmerksom på hva som hadde skjedd, forklarer programdirektør Nils Johan Heatta og legger til:

- I så måte var det mer bevisstløshet enn bevisst behandling av EDL.

 

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article7165695.ece