• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
 • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
 • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
 • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
 • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Til Finnmarkeiendommens styre så teller stemmene til de som er av samisk avstamning 6 ganger mer enn en norsk stemme.

Les mer...
Vi ønsker at eiendomsretten til Finnmarkseiendommens grunn ikke forvitrer.

Les mer...

Samene i Norge har i nyere tid oppvist en markant holdning til egen identitet og politikk. På en rekke områder innen vitenskap og kultur har de inntatt fremstående posisjoner.

Les mer...

Støtt oss

Hvis du vil støtte organisasjonen med et økonomiske bidrag så kan bidraget innbetales til konto 4901 14 41202.

Kommunereform for hele landet. Hva med samepolitikken


Kommunereformen skal bli en lokaldemokratireform, sier Regjeringen. Hensikten er å modernisere velferdssamfunnet ved å styrke lokalsamfunnene, det lokale selvstyret og flytte mer makt nærmere folket som bor i kommunene. For å få dette til også i ”de tradisjonelle samiske områder” er det nødvendig med en åpen debatt om norsk same-politikk. Det haster faktisk!

I UD er man i gang med å bidra i tilrettelegging av en verdenskonferanse i FN-regi om indigenous peoples (urfolks) rettigheter. Resultatet av konferansen blir premiss-givende for den samepolitikkken som KMD i praksis vil være ansvarlig for.

Read more: Kommunereform for hele landet. Hva med samepolitikken

Sametinget, Tromsø og Alta

Av Karl-Wilhelm Sirkka

11. mars var et samarbeide mellom Alta kommune og Sametinget tema på møte i Alta kommunestyre. I kveldssendingen samme dag opplyste NRK Nordnytt at Alta kommune-styre går inn for en egen avtale med Sametinget lik den omstridte avtalen som Tromsø har inngått. Jeg stusset og bestemte meg for å få tak i kommunestyrevedtaket i saken.

La oss så se på hva kommunestyret gikk inn for. Så vennligst ikke stopp. Les videre:

Read more: Sametinget, Tromsø og Alta

Finnmark betyr "samenes land"?

Jarl Hellesvik

Steinar Pedersen skriver i en offentlig utredning fra 1994 «Det geografiske området som i dag kalles Finnmark, kommer av det gammelnorske ordet Finnmork. Det betyr samenes land .(NOU 1994:21,»Bruk av land og vann i Finnmark, bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget») Det var dette Samerettsutvalget som utredet grunnlaget for innføringen av finnmarksloven.

Read more: Finnmark betyr "samenes land"?

Politiske rettigheter som skiller naboer; ett land med mange folk?

I dag er Sametingets valgmanntall det eneste register over samer i Norge. Det forteller i grove trekk hvor mange de er og hvor i landet de bor. For å bli innmeldt i manntallet kreves at en føler samisk tilhørighet og at du kan vise til at du eller dine forfedre i minst tre ledd bakover, dvs. tilbake til at minst ett av dine 8 oldeforeldre hadde samisk som morsmål eller hjemmespråk. Manntallet er derfor et avstamningsregister der språksituasjonen for minst en av dine 8 oldeforeldre er et av minstekravene.

Read more: Politiske rettigheter som skiller naboer; ett land med mange folk?

Urfolk inn i Grunnloven, høring

Åpen høring i Kontroll-og konstitusjonskomiteen den 28.2.14 EDL uttalelse i høringen: 

Formålet til Organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd er å motarbeide samepolitiske lover og ordninger og planer som vi mener undergraver det etniske og demokratiske likeverdet i Norge.

Dersom man skriver inn i den norske Grunnloven at samene er for urfolk å regne, så frykter vi at dette vil sette ytterligere fart i etnifiseringen og etnokratiseringen av politikken og forvaltningen i Nord-Norge.

Read more: Urfolk inn i Grunnloven, høring

NSR og Samestaten

Jarl Hellesvik

Parlamentarisk leder på Sametinget for NSR, Kirsti Guvsam, jamrer seg i aviser over at det blir påstått at NSR har som politisk målsetning å få til uavhengighet, løsrivelse, autonomi eller til og med en oppretting av en samestat. At politikere og folk flest har fått den mistanken og forståelsen, har de seg selv å takke for.

Read more: NSR og Samestaten

Til Det Kongelige Fornyings-Administrasjons- og Kirkedepartementet Oslo

Fra Jarl Hellesvik
Hammerfest
13.1.14
Jeg viser til Deres brev til meg datert 20. desember 2013. dette brevet er et tilsvar på mitt brev(e-post) til Dem. Brevet eller notatet har tittelen «Hvem er ILO Konvensjon nr. 169 ment å gjelde for?» som Dere mottok fra meg den 5.12.13.

Dette er mitt tilsvar til Deres brev.

Hvem gjelder C169 for?

I utsagnet Indigenous and tribal peoples i ILO konvensjon nr. 169 (Heretter C169.) er det to adjektiver (indigenous, tribal) som karakteriserer subjektet peoples. I den norske gjengivelse har en omskrevet dette til to frittstående subjekter, urfolk og stammefolk. Dette gir opphav til en forståelse som avviker fra de to offisielle tekster, den engelske og den franske. Sistnevnte sier C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Peuple indigènes et tribaux kan ikke tolkes som annet et at konjunksjonen (et ) binder adjektivene i definisjonen av hvem konvensjonen gjelder. Påstanden om at det engelske så vel som det franske utrykk ikke binder adjektivene som definerer subjektet sammen, er i høyeste grad feil. Denne påstand vil jeg begrunne i det følgende.

Read more: Til Det Kongelige Fornyings-Administrasjons- og Kirkedepartementet Oslo

FJORDFISKENEMDA

Til Regjeringen ved

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Vedr. Opprettelsen av Fjordfiskenemda.

Høyre-Frp Regjeringa har nå opprettet ei Fjordfiskenemd. På Regjeringens nettside http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/aktuelt/nyheter/nyheter-2013/fjordfiskenemnda-blir-oppretta/mandat-for-fjordfiskenemnda-.html?id=748027

kan man lese hva mandatet og sammensetningen til Fjordfiskenemda er. På denne bakgrunn vil vi gi tilkjenne følgende synspunkter

 

Ang § 1 Formål og virkeområde

Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virkeområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Read more: FJORDFISKENEMDA

Artikkel fra Advokatbladet 1/2014

ADVOKATBLADET 1/2014

HVEM OG HVA ER URFOLK 

av Knut Skog

http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9#/2be0f1e9/48

 

 


En likeverdig Grunnlovsfeiring for alle

I et oppslag i «Nordlys» den 28. november 2013 om den planlagte feiringen av 200 års jubileet for den norske Grunnloven uttaler direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winther at det under feiringen vil bli fokusert på ulike tema som er sentrale både for stedet og for Norge som helhet. "…i Alta vil urfolk kunne bli tema". 

Read more: En likeverdig Grunnlovsfeiring for alle

Innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd(EDL),
Alta, november 2013

Sammendrag:

En kort begrunnelse for vårt innspill angående grunnlovsforslag som omhandler samene i Norge.
Det er fremmet grunnlovsforslag som omhandler samene i Norge. Forslagene er begrunnet med at Lønningutvalget har fremmet disse. Derfor finner vi det naturlig å kommentere de opplysninger, betraktninger og påstander som blir framsatt i Lønningutvalgets innstilling om hvorfor disse grunnlovsforslagene bør fremmes. Årsaken til at vi kommer med dette innspillet, er at vi frykter at dersom et av disse grunnlovsforslagene blir vedtatt, så vil det føre til at det blir innført ennå flere etnisk-politisk begrunnede og betonte lover og ordninger i Norge. Flere etnisk begrunnede og betonte lover vil igjen føre til flere etniske/byråkratiske ordninger. Slike ordninger undergraver etter vår mening det demokratiske og etniske likeverdet, som vi etter vår mening bør etterstrebe i vår statsskikk.

En kort sammenfatning av våre merknader og synspunkter:
Dersom begrepet urfolk blir skrevet inn i den norske Grunnloven, så innebærer dette at et nytt grunnlovsbegrep «urfolk» blir skrevet inn i vår forfatning. Dette begrepet er aldri blitt benyttet i noen norsk lov tidligere. Når det i tillegg er slik at det ikke finnes noen nasjonal enighet om hva som skal legges i dette relativt nye begrepet i norsk språkbruk, og det heller ikke er noen internasjonal enighet om hva som legges i formuleringen «indigenous peoples» som begrepet «urfolk» vanligvis viser til, så blir dette desto mer påkrevet. Derfor fraråder vi at ordet urfolk benyttes.

Dersom formuleringen «det samiske folk» blir skrevet inn i vår forfatning, så vil det etter vår mening være uheldig fordi at det er en etablert folkelig og offisiell forståelse i Norge om at formuleringen «det norske folk» betyr «alle innbyggerne eller statsborgerne i staten Norge». En innskriving av formuleringen «det samiske folk» i Grunnloven vil derfor i ettertiden kunne skape tvil og usikkerhet om hva som vår forfatning legger i en slik formulering. Det er heller ikke ført fram noen argumentasjon fra forslagsstillerne, eller i Lønningutvalgets innstilling, om hva som er mangelfullt med formuleringen «den samiske Folkegruppe» som er skrevet inn i den nåværende Grunnloven.

Grunnlovens § 1 sier oss: «Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige.» Etter vår oppfatning er ”Rige” ensbetydende med ”land og folk”. Om en innfører etniske betegnelser i loven, ”deler” en ”folket”. Om dette er i strid med grunnlovens bestemmelse om udelelighet, bør være et fundamentalt spørsmål for lovgiver.

Med henvisning til etterfølgende opplysninger og argumentasjon, mener vi at Stortinget ikke bør vedta noen av de fremmete grunnlovsforslagene som omhandler samene i Norge.

Trykk her for å lese hele innspillet i en pdf-fil.

 

More Articles...

 1. SAMETINGETS SAMMENSETNING
 2. Hva betyr ordet urfolk
 3. Våte drømmer og juridiske realiteter
 4. NRK Sápmi beklager
 5. Sametinget, Alta og Sør-Varanger
 6. MERE MAKT TIL SAMETINGET?
 7. Altaerklæringen og Sametinget
 8. EDL kommenterer intervju om urfolk med FN diplomat
 9. ILO-169
 10. Pressemelding

Page 1 of 4